ОФЕРТА ПРО УКЛАДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

“Виконавець”, що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Публічний договір про надання послуг (далі – “Договір”) на нижчевикладених умовах: 

 

  1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Послуги” – послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Програмами надання послуг, які є невід’ємною частиною цього Договору.

 1.2. “Оферта” – пропозиція Виконавця, викладена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених цим Договором умовах.

1.3. “Cайт” – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: vyzhnytskyi-park.in.ua, яка є офіційним джерелом інформування для Користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім.

 1.4. “Акцепт” – повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти даного Договору та Програми надання Послуг.

 1.5. “Користувач” – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати Користувачами тільки в разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників.

 1.6. “Виконавець” – суб’єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання Послуги (Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених цим Договором умовах.

1.7. Програма надання Послуги (далі – “Програма”) – детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.7.1. Назва, предмет і зміст Послуги;

1.7.2. Кількість годин і / або розклад (графік) надання Послуги;

1.7.3. Вартість послуги.

1.7.4. Порядок оплати і т.д.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов’язання на платній основі надати послугу за встановленим в Програмі напрямком (далі – “Послуга”), а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату такої Послуги.

 2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується.

 2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуги, назви, місце, час або графік надання Послуг і т.д. встановлюється в Програмі, яка розміщується на Сайті.

 2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця.

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

3.1. Послуги надаються відповідно до Програми та розкладу (графіку) надання Послуги, розроблених Виконавцем і розміщених у відповідному розділі Сайту .

3.2. Будь-які послуги, що купуються на Сайті, можуть бути запропоновані на певний період (мати фіксований термін надання послуг). У такому разі після закінчення зазначеного терміну надання послуг припиниться в момент закінчення зазначеного періоду надання послуг. Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право в односторонньому порядку переносити дату та час надання Послуг і це не вважається порушенням зі Сторони Виконавця.

3.3. Порядок надання Послуги:

3.3.1. Користувач вибирає Послугу на Сайті і знайомиться з умовами оплати.

3.3.2. Після вибору необхідної Послуги Користувач оформляє заявку на бажану послугу за допомогою форми Сайту або по телефону / у месенджерах або відразу здійснює оплату.

3.3.3. З моменту повної або часткової оплати Послуги одностороння відмова Користувача від Договору є неприпустимою.

3.3.4. Послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту, коли Виконавець надав Користувачеві бажану Послугу, передбачену відповідною Програмою.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:

 4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуги за цим Договором;

 4.1.2. Отримати за Послуги, що надаються, оплату в розмірах та строки, передбачені цим Договором та відповідними Програмами надання послуг.

 4.1.3. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі надання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

 4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачу Послуги в обсязі відповідно до умов цього Договору та умов відповідної Програми надання послуг.

 4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні Послуг.

4.2.3. Розробити план надання Послуг, організувати процес їх надання;

 4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача рекламно-видавничими матеріалами..

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

 5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми надання послуг.

 5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах та в строки, встановлені цим Договором та Програмою надання послуг.

 5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

5.2.3. Нести майнову відповідальність за пошкодження майна.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Послуг.

 6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем в Програмі надання послуг, яка розміщується на Сайті або ж повідомляється Виконавцем особисто Користувачу.

 6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати через платіжну систему.

6.4. Повернення коштів, сплачених Користувачем за Послугу, здійснюється за таких умов:

6.4.1. Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, Користувач отримує право відмовитись від Послуги та запросити повернення коштів. Користувач має право відмовитися від оплачених послуг, крім випадків, передбаченим цим Договором.

6.4.2. Для відмови від послуг та оформлення повернення Користувачеві необхідно написати за адресою [email protected] після чого Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням за адресою, вказаною при оформленні замовлення. Якщо ж Користувач не отримав письмового підтвердження протягом 24 годин з моменту надсилання листа, необхідно звернутися до служби підтримки за телефоном, вказаним на Сайті. Для оформлення повернення необхідно обов’язково повідомити: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назву послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

6.4.3. Користувач погоджується, що якщо умови оформлення запиту на повернення будуть порушені, або Виконавцю буде надано недостовірну інформацію, Виконавець має право відмовити Користувачу у поверненні та не розглядати його звернення.

 6.4.4. Якщо умови оформлення запиту на повернення було виконано та Користувач має право на повернення, Виконавець поверне кошти протягом сорока п’яти (45) календарних днів з дня отримання запиту.

6.4.5. Для повернення коштів буде використано той самий спосіб платежу, який був використаний для оплати послуг. При цьому Виконавець має право утримати із суми повернення всі додаткові комісії банку та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу

6.4.6.Якщо Користувач не зміг скористатися Послугами не з вини Виконавця або відмовився від користування послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, Виконавець має право не повертати вартість таких послуг.

6.4.7. Виконавець має право встановлювати інші правила відмови для окремих Послуг або надавати Користувачам додаткові гарантії безумовного повернення, публікуючи особливі Умови відмови від послуг на сторінці замовлення Послуги або Програми.

6.5. Користувач має право просити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-яких інших послуг. Якщо вартість послуг, що купуються, перевищує розмір внесеної передоплати, Користувач зобов’язується доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума передоплати перевищує вартість замовленої Послуги, різниця вартості не повертається.

6.6. У разі якщо Користувач здійснив передоплату і відмовляється від Послуг до початку надання Послуги, Виконавець повертає сплачений аванс за вирахуванням комісії банку та податків, застосовних до Виконавця.

6.7. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання Послуги і не може змінюватися.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Послуги Виконавця та всі пов’язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей та непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Користувача до послуг та пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг та пов’язаних матеріалів, та використовує їх на власний ризик.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо або опосередковано упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язаних: а) з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, у тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо Послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.

 7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

 7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання Послуг та доступ до Послуги до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1.3 цього Договору.

 7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів Послуги не в особистих цілях, поширення матеріалів Послуги в будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Послуг та/або Сайту, без повернення сплачених Користувачем за Послугу грошових коштів.

 7.8. У разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Виконавця або його ліцензіарів, розповсюдження контенту Послуг без згоди Виконавця, розголошення Користувачем конфіденційної інформації, що належить Виконавцю або його ліцензіарам, Користувач зобов’язується протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідної претензії відшкодувати Виконавцю або його ліцензіарам моральну (немайнову) шкоду та збитки, заподіяні таким порушенням, а також оплатити їм дохід, отриманий Користувачем в результаті такого порушення. У разі невиконання Користувачем вимог вищезазначеної претензії стягнення здійснюється на підставі рішення суду.

 7.9. Користувач несе відповідальність за контент та будь-які матеріали, які Користувач розміщує на Сайті або у чатах у процесі надання Послуг Виконавцем. Виконавець у жодному разі не несе відповідальності за матеріали, що розміщуються Користувачем, і не здійснює їх відстеження.

7.10. Розміщуючи власний контент Користувач зобов’язується дотримуватись вимог законодавства країни проживання. Виконавець у будь-якому разі забороняє публікацію контенту порнографічного, сексуального характеру, що пропагує насильство, садизм, дискримінацію, що містить загрози чи наклеп.

 

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі – “Форс-мажор”).

 8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновка, довідки) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

 8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

 8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

 8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 6 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

 9.1.1. За згодою сторін;

 9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору.

 9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

 9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

  1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти , і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу, в тому числі транскордонну передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України та за її межами з метою виконання зобов’язань за цим Договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реклами і маркетингу. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних. Користувач дає згоду Виконавцю на передачу та обробку своїх персональних даних за допомогою хмарних сервісів (наприклад, google, amazon, iCloud і т.д.), які є іноземними суб’єктами відносин, які пов’язані з персональними даними. З метою обробки персональних даних за допомогою хмарних сервісів Користувач дає згоду Виконавцю на транскордонну передачу його персональних даних.

 10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

  1. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

11.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем або розірвання в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця..

 11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти. Виконавець рекомендує Користувачеві часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену на цій сторінці. Якщо Користувач не є проти нових умов Договору і продовжує користуватися Послугами, нова редакція Договору вважається прийнятою Користувачем. Користувач розуміє та погоджується з тим, що використання Послуг після зміни умов Договору розглядається Виконавцем як прийняття Користувачем умов Договору у новій редакції у повному обсязі. У випадку, якщо Користувач заперечує нову редакцію умов Договору, Виконавець має право на односторонню відмову від Договору в установленому порядку.

11.3. Користувач має право припинити користування сайтом та Послугами у будь-який час, без зазначення причин.

11.4. Для припинення користування Послугами Користувачеві потрібно повідомити Виконавця про це на електронну пошту або по одному з телефонів, вказаних на сайті.

11.5. Користувач погоджується з тим, що після його відмови від Послуги (розірвання договору), Користувач втратить доступ до всього контенту та доступних Послуг. Якщо на момент відмови від Послуги або розірвання договору Користувач все ще має доступ до придбаного пакету Послуг, будь-яка сума, яку Користувач сплатив за рахунок оплати Послуг Виконавця не буде повернена, у тому числі й сума вартості фактично невикористаних Послуг.

11.6. Виконавець залишає за собою право розірвати Договір з Користувачем не вказуючи причин, за умови направлення Користувачеві письмового повідомлення не пізніше ніж за 3 (три) дні до запланованої дати розірвання.

11.7. Виконавець має право розірвати укладений договір у таких випадках:

11.7.1. Користувач порушив будь-яке положення Договору або Користувач вчинив дії, що свідчать про небажання або нездатність дотримуватися Договору).

11.7.2. Виконавець змушений зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Користувачеві послуг є незаконним або перестає бути законним).

11.7.3. Виконавець припиняє надання Послуг у країні, де Користувач проживає або користується Послугами.

11.7.4. Надання Послуг стає нерентабельним з погляду Виконавця.

11.8. Виконавець має право призупинити або повністю заблокувати доступ до Сайту або Послуг, якщо Користувач спробує втрутитися у роботу Сайту, Серверів або інших інформаційно-обчислювальних систем Виконавця.

11.9. Виконавець має право анулювати обліковий запис Користувача та негайно розірвати Договір у разі виникнення заборгованості Користувача з оплати Послуг.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

12.2. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

12.3. Заголовки, що використовуються в статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

 12.4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

 12.5. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.6. Користувач, погоджується з тим, що Виконавець має право залучати третіх осіб, які можуть не володіти українською мовою. У зв’язку з цим Користувач погоджується, що послуги згідно з цим Договором можуть надаватися російською або англійською мовами.

12.7. З урахуванням положень, викладених п. 13.6. цього Договору Користувач, акцептуючи умови цього Договору, висловлює бажання та дозволяє отримувати Послуги російською або англійською мовами, бере на себе відповідальність за повне сприйняття послуги російською або англійською мовами та заявляє, що отримання послуги таким чином не є порушенням жодних його прав передбачених Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.